Career

We offer a competitive salary and benefits to the suitable candidate. Please send full resume, including recent photo and expected remuneration to : personnel@westonmyer.com

ช่างเทคนิค
JOB DESCRIPTION
ช่างเทคนิค

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบ และใช้ Autocad ได้
 • ประสบการณ์ในงานด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม 3-7 ปี
 • ประสบการณ์ในงานบำรุง รักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบปั้มน้ำ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบส่งกำลัง motor หรือ การติดตั้งเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
 • ไม่มีพันธะทางทหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานในส่วนงานบำรุงรักษาเครื่องตามแผน Preventive Maintenance ทั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องกล
 • จัดทำ Check List การบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
 • ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา